Goed begonnen is half gewonnen: voorbereidingswerken bij je bouw

Alvorens te beginnen aan je bouw, zijn er een aantal cruciale voorbereidende werken te doen. Denk maar aan bodemonderzoek, drainage en bouwlijnen afbakenen. Hoewel je vast staat te popelen om te beginnen bouwen, is het toch belangrijk voldoende aandacht te hebben voor die voorbereidingen want een goede voorbereiding voorkomt vertragingen, extra kosten en constructieproblemen!

Bodemonderzoek

Wat is bodemonderzoek?

Bij een bodemonderzoek wordt de kwaliteit, samenstelling en stabiliteit van de bodem beoordeeld. Zo’n onderzoek is cruciaal voor zowel residentiële, commerciële als industriële bouwprojecten en wordt uitgevoerd door een erkende bodemsaneringsdeskundige. Dat brengt kosten met zich mee, maar kan onaangename verrassingen voorkomen. De kwaliteit van de grond bepaalt immers het type fundering die je moet gebruiken.

graafmachines op bouwgrond
Bron: Pexels - Jacoby Clarke

Verschillende soorten bodemonderzoek

Een oriënterend bodemonderzoek (OBO) onderzoekt aanwijzingen van bodem-verontreiniging op een perceel door historische data en bodem- en grondwaterstalen van risico- en niet-risicozones te analyseren. 

Wordt er verontreiniging gevonden, dan volgt een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) om die verontreiniging horizontaal en verticaal in kaart te brengen. Soms worden de resultaten van beide onderzoeken gecombineerd in een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek (OBBO). 

Daarnaast kan je ook een verkennend bodemonderzoek uitvoeren om de bodemkwaliteit te beoordelen. Daarbij worden eveneens bodem- en grondwaterstalen genomen, maar is het resultaat een eenvoudigere rapportage gericht op de specifieke vragen van de opdrachtgever.

Drainage & droogzuiging

funderingen van woning
Bron: Unsplash - Iain Kennedy

Droogzuiging, ook bekend als grondwaterverlaging of bronbemaling, verlaagt tijdelijk de grondwaterstand zodat bouwwerkzaamheden in droge omstandigheden kunnen plaatsvinden. 

Bij deze tijdelijke oplossing worden filterbuizen in de grond geplaatst die verbonden zijn met een centrale zuigleiding en pomp.

Drainage daarentegen is een preventieve en vaak permanente oplossing om wateroverlast bij ondergrondse gebouwen te voorkomen, vooral in klei- en leemstreken of op hellende terreinen. Er zijn twee soorten drainage: ringdrainage, waarbij buizen rond de voet van het bouwwerk grond- en regenwater afvoeren, en oppervlaktedrainage, dat regenwater snel afvoert om plassen te vermijden. Drainagesystemen voeren het water af via de riolering of een waterput, maar ze vereisen elektriciteit en kunnen duur zijn in gebruik.

Afbakening van de bouwlijn

De bouwlijn bepaalt de verplichte afstand tussen de openbare weg en de voorgevel van je woning. Die lijn wordt duidelijk gemaakt op de stedenbouwkundige vergunning en uitgezet door landmeters aangesteld door de gemeente met piketten het bouwrijpe perceel. 

Let erop dat je deze piketten niet verplaatst tijdens de grondwerken!

Graafmachine op bouwgrond
Bron: Unsplash - Jamar Penny

Let op: de bouwlijn is niet hetzelfde als de rooilijn! Een rooilijn is de grens tussen het openbare domein en de private eigendommen. De bouwlijn duidt aan waar de voorgevel van je woning mag starten.

Je woning uitzetten

Fundering bij woning
Bron: Unsplash - Iain Kennedy

Van zodra je perceel bouwrijp is en de bouwlijn aangeduid werd, kan je je woning uitzetten. Daarbij worden markeringen geplaatst op eerder ingemeten of aangewezen plekken door palen te plaatsen, piketten te slaan, of hout of beton te markeren.

Begin bij voorkeur onder goede weersomstandigheden en leg het bouwplan uit op de grond, met je rug naar de straatkant. Plaats daarna een niveaumeter in het midden van de bouwplaats en laat iemand met een meetstok in het midden van de openbare weg staan om de hoogte van het bouwperceel ten opzichte van de weg op te nemen. Dat is essentieel om de spantouwen op het juiste niveau van het bouwpeil (de hoogte van de afgewerkte vloer) af te stellen.

DEEL DEZE BLOGPOST

Scroll naar top